White Poinsettia

£19.99

White poinsettia plant with silver star picks

poi-sett